Nyitólap Híreink

ARION Facebook nyereményjáték

Az "Arion Hungary Facebook oldalának" nyereményjáték hivatalos játékszabálya

A nyereményjátékban való részvétel feltételei

Az Arion  nyereményjáték (a továbbiakban: "Játék") szervezője az Innoreál Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 82. továbbiakban: "Szervező"). A Játékban kizárólag azon személy vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (továbbiakban: „Játékos”): Aki nyilvántartott magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező, 16. életévet betöltött, nem cselekvőképtelen, magyar állampolgár, természetes személy; és aki like-al, megosztással kifejezte, abbéli szándékát, hogy játszik, ezzel megadja az adatait, és elfogadja a játékszabályzatot, valamint az adatvédelmi szabályzatot. A Játékban nem vehetnek részt az Innoreál Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezen személyek (Ptk. 685.§ b) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói.

A nyereményjáték menete

1.  Amennyiben a Játékos válaszát nem a megjelölt időtartamban, hanem azt megelőzően, vagy azt követően küldi be, a Játékos nem vesz részt a nyereményjátékban.

2.  A játékra a Facebookon lehet válaszolni. Egy személy által csak 1 db válasz küldhető be. A játékosok első beküldött válaszuk sikerességéről nem kapnak értesítést.

A játék végét követően - azon játékosok között, akik legalább 1 db érvényes választ küldtek - 1 db (a játékban megjelölt, és kommunikált) fődíjat sorsolunk ki random sorsolással.

3.  A játékban való részvétel feltétele a teljes, valósághű és sikeres regisztráció a facebookon. A nem valóságnak megfelelő adatokat megadó regisztráló, és a játékszabály feltételeit nem teljesítő játékos a játékból kizárásra kerül és így nem jogosult a nyeremény átvételére. A Szervező nem vállal felelősséget az esetlegesen hibáskért. 

A nyereményjáték nyertesének sorsolása

Egy játék akkor tekinthető beérkezettnek, ha időtartama alatt a válasz a rendszer adatbázisában rögzítésre került, a facebook belső órája szerinti időpontban.

A nyerteseket a nyertes Pályázat beérkezésétől számított 3 munkanapon belül a Szervező a Facebookon keresztül üzenetben, vagy ha lehetséges, egyéb más adatok alapján  értesíteni a  győzelméről. 

 A nyeremény: A Facebookon kikommunikált ARION táp.

A nyeremény kisorsolásra kerül azon Játékosok között, akik likeolták az ARION facebook oldalát, vagy megosztást, vagy kommentet beküldtek a Játék időtartama alatt. A sorsolás nem nyilvános. A nyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel és annak megbízottjával, annak érdekében, hogy a nyeremény átadásra kerüljön a nyereményről szóló értesítést követő 3 napon belül. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átadását ezen határidőn belül tudja biztosítani.

Szervező a nyereményt futárszolgálat segítségével juttatja el nyertes játékos részére. 

Kiegészítő szabályok, és adatkezelés

Azáltal, hogy a Játékos válaszát a játékszabályzatban meghatározott módon elküldi: feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték lebonyolítása céljából az információszabadságról, illetve az információs önrendelkezési jogról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje, az adatszolgáltatás önkéntes; tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjáték illetve későbbi hírverés-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül. Feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja.

A Játékos e-mail címe és telefonszáma megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a fent megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön a részére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából eljáró adatfeldolgozó szigorúan bizalmasan, az Adatvédelmi törvény adatfeldolgozókra vonatkozó rendelkezéseinek maradéktalan betartásával végzi. Az adatbázis a jelen Játékszabályzatban és adatvédelmi irányelvben foglaltakon kívüli harmadik félnek nem kerül átadásra. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a jövőben további névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, nevének és pontos címének megadásával írásbeli vagy elektronikus nyilatkozatban kérheti adatai törlését a nyilvántartásból, megjelölve, hogy melyik hírlevélről kíván leiratkozni az Adatkezelőtől a következő postai címen Innoreál Kft. vagy email címen: rendeles@innoreal.hu. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a Játékos adatai az Adatkezelő nyilvántartásából törlésre kerülnek. Az adattörlés a fenti hozzájárulás alapján a törlést megelőzően történt korábbi felhasználások jogszerűségét nem érinti. Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges kérdéseit a következő postai illetve e-mail címre juttathatja el, melyekre 15 munkanapon belül választ küldünk: (Innoreál Kft.), vagy email címen: rendeles@innoreal.hu. Az e pontban említett külön hozzájárulás hiányában a Játékosok által megadott adatok kezelésére kizárólag a jelen Játék céljára és a jelen Játékszabályzatban foglaltak végrehajtásának időtartamára történik.

Az adatfeldolgozást az Innoreál Kft. végzi.